Strategi

I marts 2017 blev en flerårig strategi for DOT besluttet. Læs strategien

Strategien indeholder fem strategiske pejlemærker som udgør DOTs fokusområder frem til 2020. Disse strategiske pejlemærker skal understøtte målsætningen om at gøre det lettere at være passager i den offentlige transport.

Strategiens pejlemærker er:

  • Enklere produktudbud og færre salgskanaler
  • Gode skiftemuligheder og korrespondancer
  • Effektiv og relevant trafikinformation
  • Ensartet kommunikation og markedsføring, samt
  • Effektiv drift der giver tryghed for kunderne og konsoliderer DOT.

Overordnet set betyder det, at DOT skal gøre det nemt for passagererne at vælge og købe den bedste billet, at DOT skal sikre koordinering i trafikafviklingen på tværs af bus, tog og metro, så unødig ventetid minimeres, samt at det skal sikres at passagererne modtager konkret, anvendelig og relevant trafikinformation på tværs af transportformer. DOT skal ligeledes sikre, at den offentlige transport fremstår enkel og nemt tilgængelig.

Ideen om tværgående samarbejde er ikke ny i den offentlige transport, og der har i lang tid eksisteret selvstændige koordinationsfora, hvis formål ligeledes har været at sikre gode tværgående løsninger. Men med strategien for DOT tager trafikselskaberne imidlertid koordinationen og samarbejdet et skridt videre og samler ansvaret på tværs af indsatsområder ét sted og med én samlet strategi. Værdien af den fælles indsats i DOT vil overstige, hvad selskaberne leverer hver især. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at de mål som er opsat i strategien er vejledende, idet de udtrykker en ambition for, hvad der kan udrettes gennem samarbejdet. De opstillede mål afspejler ikke den faktiske forventning til målrealisering.

Strategien for DOT udgør en fælles referenceramme for det tværgående samarbejde, og er et vigtigt, forpligtende skridt i samarbejdet mellem DSB, Metroselskabet og Movia til gavn for passagererne i den offentlige transport.