Organisering

DOT er organiseret som et interessentskab (I/S) som er ejet med lige store andele af DSB, Movia og Metroselskabet.

Organiseringen af DOT afspejler strategiens pejlemærker. Hvert pejlemærke er tilknyttet en DOT-gruppe som har hovedansvaret for at planlægge og implementere aktiviteter i henhold til strategien.

DOT-grupperne har ansvaret for at tilrettelægge, udvikle og implementere de fælles aktiviteter i DOT på hver deres faglige område. DOT-grupperne har deltagelse af relevante medarbejdere fra DSB, Metroselskabet og Movia.

Når en aktivitet er gennemført, overdrages den til DOT-sekretariatet, som herefter forestår den daglige drift på vegne af selskaberne.

Organisering af DOT
Læs mere om DOT
Interessentskab

Interessentskabet er selskabets øverste myndighed og udgøres af de administrerende direktører for DSB, Metroselskabet og Movia.

Interessentskabet mødes to gange årligt. På interessentskabsmøderne besluttes DOTs overordnede retningslinjer, der behandles indstillinger fra bestyrelsen og godkendes budgetter, regnskab og aktivitetsplaner.

Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for DOT. Den sætter selskabets strategiske rammer og sikrer fremdrift i henhold til strategien.

Bestyrelsen er det øverste besluttende organ for selskabets daglige drift. Den følger op på aktiviteter og målsætninger, godkender indstillinger fra DOT-grupperne og træffer beslutninger af væsentlig betydning for selskabet.

Bestyrelsen udgøres af direktører fra DSB, Metroselskabet og Movia, og mødes 8-10 gange årligt.

DOT-grupper

DOT-grupperne har ansvaret for at planlægge, tilrettelægge og implementere tværgående aktiviteter, som vil gøre det nemmere at være passager i den offentlige transport, i henhold til DOTs strategi.

Alle tre selskaber er repræsenteret i DOT-grupperne med medarbejdere som har faglig ekspertise på de relevante områder.

DOT grupperne vurderer og prioriterer mulige aktiviteter, sammensætter projektgrupper på tværs af selskaberne, og sikrer at de enkelte tiltag gennemføres inden for den aftalte tid og budget. Når DOT-grupperne har afsluttet en aktivitet overdrages den til DOT sekretariatet som herefter forestår den daglige drift.

Daglig ledelse

DOTs daglige drift varetages af et mindre uafhængigt sekretariat som har tre primære opgaver.

  1. At understøtte effektive processer i DOT-grupper og bestyrelse ved at planlægge mødeaktiviteter, sikre relevant mødemateriale, udarbejde dagsordener og referater samt følge op på beslutninger. Sekretariatet sikrer ligeledes koordination på tværs af DOT grupper.
  2. At være ansvarlig for selskabets driftsaktiviteter. Sekretariatet sikrer, at DOTs platforme virker tilfredsstillende og er tilgængelig for passagerer og selskaber, og er ansvarlig for kontraktstyring, fejlretning og løbende forbedringer.
  3. At håndtere alle forhold vedr. administrationen af selskabet.

Sekretariatet består af seks medarbejdere og ledes af sekretariatschefen.