DOT indleder dialog med interessenter om ny pensionistrabat

26. marts 2020

DOT har lyttet til den kritik, der har været rejst af forslaget til nye pensionisttakster på Sjælland, og det har givet anledning til at revurdere de kriterier, der ligger til grund for reformen.

DOT indbyder derfor Ældre Sagen, Danske Handicaporganisationer, Danske Seniorer og Faglige Seniorer til en proces og dialog, der kan bidrage til at afdække, hvilke hensyn, det er væsentlige at vurdere i forhold til justeringer af den af den model, som DOT har foreslået.

Drøftelserne med interessenterne planlægges gennemført i marts måned 2020 og frem til påske for at give tid til, at spørgsmål kan besvares og forslag fra interessenterne kan konsekvensvurderes. Det første møde med interessenterne holdes 6. marts 2020.

Bemærk, at du som pensionist fortsat kan købe og benytte dit pensionistkort fuldstændig som sædvanligt. DOT forventer først at have en ny model for pensionistrabat klar til ikrafttrædelse til januar 2021. Og du vil selvfølgelig i god tid forinden blive informeret om, hvad en justeret model for pensionistrabat, betyder for dig som pensionist eller førtidspensionist.

Du kan følge med i arbejdet med en justeret model for pensionistrabat på denne side.

2. april 2020 - Politisk aftale

Et flertal i Folketinget har 2. april 2020 indgået en aftale om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv transport. Aftalen rummer blandt andet 12 mio. kr. årligt fra 2021 til nedsættelse af taksterne for pensionister på Sjælland. Forudsætningen er, at periodekortet for pensionister opretholdes. DOT tager selvfølgelig aftalen med i det videre arbejde med at justere modellen for rabatter for pensionister på hele Sjælland.

 

30. januar 2020

DOT har afleveret den redegørelse, som Transportministeriet har bedt om. I redegørelsen indgår også DOTs bud på, hvad rammerne for model og videre proces kan være for harmonisering af priser og rabatter til pensionister.

 

30. januar 2020

Det er en lovmæssig bunden opgave for DOT at harmonisere priser og rabatter for pensionister (+65) og førtidspensionister på hele Sjælland. Og parterne i DOT har fået kritik af Rigsrevisionen for ikke at løse den påkrævede harmoniseringsopgave.

DOT har oprindeligt foreslået pensionistrabatter, som indebærer, 40 pct. på rejsekort, yderligere 20 pct. uden for myldretid, og 25 pct. rabat på pendlerkort, som stadig kan købes på pap, hvis man ikke vil have sit pendlerkort på rejsekort. I modellen indgik også forslag om at ophæve "spærretiden" i hovedstadsområdet, så man kan rejse med rabat hele døgnet.

Ældre Sagen, Forbrugerrådet og mange transportordførere ser gode takter i DOTs forslag. Men DOTs forslag er blevet mødt med stor bekymring. Særligt af dem, der rammes hårdest. Derfor har DOT besluttet at se på justeringer, som på den ene side imødekommer de bekymringer, der er kommet til udtryk i debatten om mimrekortet, og på den anden side fastholder grundprincippet om, at pensionistrabatten skal komme alle de sjællandske pensionister til gavn.