Persondatapolitik for kunder i metroen.

Når personoplysninger behandles om dig i forbindelse med din brug af metroen, så sker behandlingen hos Metroselskabet I/S og Metro Service A/S. I det følgende kan du læse, hvordan dine personoplysninger behandles og af hvem.

Metroselskabet ejer metroen, og det er Metro Service der står for bl.a. drift, kundeservice og håndtering af kontrolafgifter som leverandør til Metroselskabet. Metroselskabet er derfor den overordnede dataansvarlige for behandling af personoplysninger når du bruger metroen, mens Metro Service primært fungerer som Metroselskabets databehandler. I enkelte tilfælde er Metro Service selv dataansvarlig for behandlingen. Det gælder bl.a. tv-overvågning og information om ulykker. Læs mere i særskilt afsnit længere nede.

I denne politik kan du læse mere om behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder i henhold til lovgivningen.

Ansvarlighed og sikkerhed

Hos Metroselskabet og Metro Service værner vi om beskyttelse af dine personoplysninger, så du kan føle dig tryg ved vores behandling. Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger, med henblik på til enhver tid at opfylde gældende lovgivning.

Spørgsmål skal rettes til metro kundeservice

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i relation til metroen, skal du kontakte metro kundeservice, uanset hvad din henvendelse handler om. For at sikre, at alle henvendelser registreres og behandles korrekt, kan du ikke sende en mail, men skal i stedet udfylde en formular, som du finder her på denne side på dinoffentligetransport.dk

Via dette link finder du forskellige emner afhængigt af hvad din henvendelse drejer sig om. Vælg det emne, der er relevant for din henvendelse og send din forespørgsel. Din besked går direkte til metro kundeservice, som så vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

 

Metroselskabet I/S - Dataansvarlig

Metroselskabet ejer metroen og Metroselskabet er dataansvarlig for de behandlinger der er angivet i dette afsnit. Metroselskabets oplysninger er:

Metroselskabet I/S, Metrovej 5, 2300 København S
CVR-nr.: 30823699
For nærmere oplysninger om Metroselskabet, se persondatapolitik.

 

 

Metroselskabet behandler dine personoplysninger til følgende formål

Når du bruger metroen, registreres der personoplysninger til flere forskellige formål. I det følgende kan du se til hvilke konkrete formål personoplysninger behandles, samt med hvilket retsgrundlag, i hvor lang tid mv. De behandlingsformål der er nævnt i dette afsnit, er alle formål, hvor Metro Service er den udførende part på vegne af Metroselskabet og spørgsmål vedr. disse skal derfor rettes til Metro Service gennem metro kundeservice.

Kontrolafgifter

Når du modtager en kontrolafgift, opretter stewarden en kontrolafgift på sit håndholdte udstyr. I den forbindelse registreres dit navn, adresse, evt. telefonnummer og personnummer (CPR). Stewarden bruger de oplyste data til at finde dig i CPR-registeret og dermed sikre, at vi udsteder kontrolafgiften til den rette person.
I forbindelse med udstedelsen af kontrolafgiften vil der blive taget billede af eventuelt fremvist kort eller billet samt af personligt ID (kørekort, sundhedskort eller lignende) til brug for sagsbehandlingen. Billederne giver en ekstra sikkerhed for, at de korrekte oplysninger registreres ved udstedelse af kontrolafgiften og kan være til hjælp i sager, hvor personnummer (CPR) eller legitimation misbruges af en tredje person.

Vær opmærksom på, at eventuelle betalingspåmindelser som udgangspunkt sendes til e-Boks.

Formål:
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udstede kontrolafgifter i forbindelse med manglende eller ugyldigt rejsehjemmel, samt for at håndtere og administrere sager om kontrolafgifter.

Behandlingsgrundlag:
Vores retsgrundlag for behandlingen er:
- Jernbanelovens § 14
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e
- Databeskyttelseslovens § 11 stk. 1 (CPR-nummer)
- Bogføringslovens §10.

Modtagere:
Vi kan dele dine personoplysninger med:
- Gældsstyrelsen, hvis kontrolafgiften ikke betales
- Politiet, ved mistanke om svindel eller identitetstyveri
- Ankenævnet for bus, tog og metro, samt hos Rejsekort og DOT hvis du klager

Opbevaring:
Så længe en sag er i behandling/uafsluttet/ubetalt vil den ikke blive slettet.
Oplysning om CPR-nummer samt fotos af rejsehjemmel og ID på kontrolafgifter slettes 3 år efter at sagen er afsluttet, eller senest ved udløb af forældelsesfristen, da fristen for at indbringe sagen for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er 3 år.
Oplysninger relaterende til økonomiske transaktioner slettes efter 5 år + løbende år jævnfør bogføringslovens regler.

Rejsegaranti

Hvis Metroen er forsinket med mere end 30 minutter, dækker vi omkostninger til rejseudgifter. For at få udbetalt kompensation for rejseudgifterne skal man enten udfylde en formular på DOT’s hjemmeside eller indsende et fysisk udfyldt anmeldelsesskema, så vi har mulighed for at sagsbehandle rejsegarantiudbetalingen. I forbindelse med indsendelse af nødvendige oplysninger registrerer vi navn, adresse, e-mail, rejseoplysninger, evt. bankoplysninger og evt. personnummer (CPR)

Formål:
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle din henvendelse vedr. rejsegarantiudbetaling.

Behandlingsgrundlag:
Vores retsgrundlag for behandlingen er:
- Jernbaneloven og Lov om trafikselskaber sammenfattet i de Fælles landsdækkende rejseregler
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e
- Databeskyttelseslovens § 11 stk. 1 (CPR-nummer)
- Bogføringslovens §10.

Modtagere:
Vi kan dele dine personoplysninger med:
- Ankenævnet for bus, tog og metro, samt hos Rejsekort og DOT hvis du klager
- Øvrige trafikselskaber f.eks. DSB, Movia, eller Arriva, samt hos Rejsekort eller DOT

Opbevaring:
Så længe en sag er i behandling/uafsluttede vil den ikke blive slettet.
Fra en sag er afsluttet/udbetalt gemmes oplysningerne i 3 år, da fristen for at indbringe sagen for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er 3 år.
I visse tilfælde slettes økonomiske oplysninger efter 5 år + løbende år jævnfør bogføringslovens regler.

Hittegods

Når der findes hittegods i metroen, bringes dette ind til Metro Services hovedkontor, hvor det undersøges om ejeren kan identificeres. Kan ejeren ikke identificeres og kontaktes, opbevares hittegods i 10 dage før det overleveres til politiet. Afhængig af typen af hittegods, kan dette indeholde personoplysninger af varierende karakter. I forbindelse med henvendelse vedr. hittegods registreres navn, adresse, e-mail og telefonnummer

Formål:
At sikre, at hittegods udleveres til rette ejer eller overleveres til politiet.

Behandlingsgrundlag:
Vores retsgrundlag for behandlingen er:
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e

Modtagere:
Vi kan dele dine personoplysninger med:
- Politiet
- Ankenævnet for bus, tog og metro, samt hos Rejsekort og DOT hvis du klager

Opbevaring:
Alle hittegodssager gemmes i 3 år, da fristen for at indbringe sagen for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er 3 år.

Tilfredshedsundersøgelser

Hvis du har været i kontakt med metro kundeservice, vil du i nogle tilfælde blive bedt om at deltage i en tilfredshedsundersøgelse. Hvis du har været i kontakt med metro kundeservice via telefonen, vil du kunne blive ringet op og besvare undersøgelsen via telefonen. Hvis du har udfyldt en formular via DOT’s hjemmeside, vil du kunne modtage et link via din e-mail, til udfyldelse af undersøgelsen online. I forbindelse med undersøgelsen registreres navn, evt. telefon, evt. e-mail samt dine svar på undersøgelsen.

Formål:
At undersøge hvor tilfreds en person har været i forbindelse med sin henvendelse til metro kundeservice, samt for at kunne lave overordnet statistik og forbedringer hos metro kundeservice.

Behandlingsgrundlag:
Vores retsgrundlag for behandlingen er:
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e

Modtagere:
Vi kan dele dine personoplysninger med:
- Ingen oplysninger videregives

Opbevaring:
Alle besvarelser af tilfredshedsundersøgelser anonymiseres efter 6 måneder, så det herefter ikke er muligt at identificere personen der har svaret.

Generelle kundehenvendelser til metro kundeservice

Man kan kontakte metro kundeservice med generelle henvendelser. Kontakten sker ved at man udfylder en formular på DOT’s hjemmeside. I forbindelse med en henvendelse registrerer vi navn, adresse, e-mail, telefonnummer og information om henvendelsens formål.

Formål:
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle din henvendelse.

Behandlingsgrundlag:
Vores retsgrundlag for behandlingen er:
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e

Modtagere:
Vi kan dele dine personoplysninger med:
- Ankenævnet for bus, tog og metro, samt hos Rejsekort og DOT hvis du klager
- Øvrige trafikselskaber f.eks. DSB, Movia, eller Arriva, samt hos Rejsekort eller DOT

Opbevaring:
Simple henvendelser gemmes i op til 6 måneder. Øvrige henvendelser gemmes i 3 år, da fristen for at indbringe sagen for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er 3 år.

Persondataretlige henvendelser (GDPR)

Henvendelser vedr. indsigt, sletning, berigtigelse mv., skal ske til Metro Service. Når du retter henvendelse vedr. udøvelse af dine rettigheder, behandler vi navn, adresse, e-mail, evt. telefonnummer, samt information om din henvendelse. I visse tilfælde behandler vi yderligere dokumentation for at fastlægge din identitet, f.eks. kopi af kørekort, sundhedskort eller lignende.

Formål:
Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at efterleve databeskyttelsesforordningens artikel 15 til 22.

Behandlingsgrundlag:
Vores retsgrundlag for behandlingen er:
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e
- Databeskyttelsesforordningens artikel 15 til 22
- Databeskyttelseslovens §11 stk. 1

Modtagere:
Vi kan dele dine personoplysninger med:
- Øvrige trafikselskaber f.eks. DSB, Movia, eller Arriva, samt hos Rejsekort eller DOT
- Datatilsynet

Opbevaring:
En sag opbevares i 3 år efter seneste dialog, med henblik på at kunne dokumentere efterlevelse af de retslige forpligtelser og i den forbindelse forsvare sig mod evt. retskrav.

 

Metro Service A/S - Dataansvarlig

Metro Service behandler i nogle tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med brug af metroen til egne formål og er derfor selvstændig dataansvarlig for de behandlinger der er angivet i dette afsnit. Metro Services oplysninger er:

Metro Service A/S, Metrovej 3, 2300 København S
CVR-nr.: 21263834
Telefon: +45 7015 1615
www: https://metroservice.dk

Spørgsmål skal rettes til metro kundeservice

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i relation til metroen, så skal du kontakte metro kundeservice som håndteres af Metro Service. For at sikre, at alle henvendelser registreres og behandles korrekt, skal du ikke sende en mail, men skal i stedet udfylde en formular, som du finder her på dinoffentligetransport.dk:

Via dette link finder du forskellige emner afhængigt af hvad din henvendelse drejer sig om. Vælg det emne, der er relevant for din henvendelse og send din forespørgsel. Din besked går direkte til metro kundeservice, som så vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Har du har spørgsmål af generel karakter i relation til håndtering af dine personoplysninger jf. persondatalovgivningen, kan du kontakte Metro Services Databeskyttelsesrådgiver (DPO). Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke sagsbehandle, men kan svare på juridiske spørgsmål i forhold til dine rettigheder mv. Henvendelser til Databeskyttelsesrådgiveren behandles fortroligt af denne. Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren på e-mail dpo@metroservice.dk eller pr. brev til ovenstående adresse mærket ”DPO”. Bemærk, sender du en e-mail bør denne ikke indeholde fortrolige eller følsomme oplysninger, da forbindelsen ikke kan garanteres at være krypteret.

 

Metro Service behandler dine personoplysning til følgende formål

Når du bruger metroen, registreres der personoplysninger til flere forskellige formål. I det følgende kan du se til hvilke konkrete formål personoplysninger behandles, samt med hvilket retsgrundlag, i hvor lang tid mv. De behandlingsformål der er nævnt i dette afsnit, er alle formål, hvor Metro Service er selvstændig dataansvarlig.

TV-overvågning

Af hensyn til jernbanesikkerheden og til kriminalitetsforebyggende formål findes der overvågningskameraer i både metrotog og på stationerne. Optagelserne fra disse bliver kun anvendt og gennemset, hvis vi modtager henvendelse fra politiet, eller hvis det er nødvendigt for at understøtte vores interne arbejde med jernbanesikkerheden eller i afgørelsen af forsikringssager.

Formål:
At leve op til vores forpligtelser i henhold til jernbanesikkerheden, samt at forebygge kriminalitet.

Behandlingsgrundlag:
Vi er underlagt en række lovkrav om iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger i metroen og på stationerne. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.c, da behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde vores sikkerhedsforpligtelser.

Modtagere:
Vi kan dele dine personoplysninger med:
- Politiet
- Forsikringsselskaber
- Andre myndigheder, f.eks. Havarikommissionen

Opbevaring:
Optagelser fra TV-overvågning bliver opbevaret mellem 14 og 30 dage, hvorefter de automatisk bliver slettet. I særlige tilfælde og i forbindelse med en konkret sag kan oplysningerne opbevares i en længere periode.

Særligt vedrørende indsigt:

Efter persondataforordningens kapitel III kan de registreredes rettigheder begrænses som følge af persondataforordningens artikel 12.5 og artikel 23.1, litra c. og d. Du har derfor som udgangspunkt ikke ret til indsigt i tv-optagelser, hvilket skyldes hensynet til den offentlige sikkerhed samt forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed.

Rundvisning eller tilladelse til kommercielle aktiviteter

Hvis man ønsker at komme på rundvisning i metroens eller hvis man vil søge tilladelse til kommercielle formål på metroens område, skal der først ansøges om dette.

Formål:
At kontrollere hvem der deltager på rundvisninger, samt for at holde styr på kommercielle tilladelser.

Behandlingsgrundlag:                                                                                                      
Vores retsgrundlag for behandlingen er:
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f

Modtagere:
Personoplysninger videregives i udgangspunktet ikke.

Opbevaring:
Deltageroplysninger fra rundvisninger og aftaler om kommercielle aktiviteter gemmes i op til 3 år.

Ulykker, overfald eller forsikringssager

Passagerer i metroen kan være uheldige og komme ud for en ulykke, eller blive udsat for overfald eller vold. Dette kan resultere i forsikringssager eller sager der anmeldes til politiet eller havarikommissionen.

Formål:
At hjælpe myndigheder og forsikringsselskaber med at opklare og dokumentere hændelser i metroen og på metroens område.

Behandlingsgrundlag:
Vores retsgrundlag for behandlingen er:
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f

Modtagere:
Vi kan dele dine personoplysninger med:
- Politiet
- Forsikringsselskaber
- Andre myndigheder, f.eks. Havarikommissionen

Opbevaring:
Personoplysninger der indgår i disse sager slettes i udgangspunktet 6 måneder efter myndighedens eller forsikringsselskabets henvendelse, medmindre vi får påbud om at opbevare i en længere periode.

Formål der ikke vedrører brug af metroen

Metro Service kan også være dataansvarlig, når behandlingen ikke direkte vedrører brug af metroen. Det kan f.eks. være, når du søger job hos Metro Service.

Hvis du vil vide mere om disse behandlingsformål, kan du læse vores persondatapolitik på vores hjemmeside.

De registreredes rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen af ens personoplysninger. Disse rettigheder gælder både for Metroselskabet og for Metro Service. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger der behandles, kan man rette henvendelse her på dinoffentligetransport.dk.

Retten til indsigt

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler. Såfremt vi behandler personoplysninger, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning

Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver os ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet

I visse tilfælde har man ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Opdatering af denne persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik er version 2.2 og er gældende fra 1. april 2021.