Takst Sjælland træder i kraft 15. januar 2017. Fra den dato vil Sjælland, Lolland, Falster og Møn været samlet i et stort område med ens produkter, rejseregler og rabatter.

Det giver gennemskuelige priser i den kollektiv transport. Og det betyder, at det bliver lettere at finde den billigste billet til bus, tog og Metro.

Takst Sjælland betyder, at rejsekort fremover altid vil være billigst – medmindre du rejser ca. 26 gange om måneden på samme strækning. Så kan du undersøge, om pendlerkortet er billigere.
Rabatten på rejsekort rejser uden for myldretiden udvides til alle rejsekortrejser på Sjælland, Møn, Lolland og Faster. Du får rabatten på 20 % hverdage fra kl. 11.00-13.00 og kl. 18.00-07.00 – samt på lørdage, søndage og helligdage. 

Til gengæld afskaffes mængderabatten på rejsekort på Sydsjælland, Lolland og Falster samt på DSB’s takstsæt ved rejser mellem takstområderne.

Der bliver en sammenhæng mellem pris og hvor mange zoner du rejser. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at få et allezonerskort og –billetter i Hovedstadsområdet og på Vestsjælland.

 

Læs mere om hvad Takst Sjælland betyder for dig her.

 

Nej. Langt de fleste passagerer bliver meget lidt berørt af harmoniseringen af priserne. 96 %. af alle rejser vil enten opleve lavere priser eller en prisstigning på højst 5 %, mens 2 % får en prisstigning på 5-15 %, og de sidste 2 % oplever en prisstigning på over 15 %. 

Samlet er takstreformen provenuneutral, så DSB, Metroselskabet og Movia tjener ikke på reformen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil kontrollere, om provenuneutraliteten også er gennemført i praksis. Hvis det ikke er tilfældet, vil det blive reguleret i de rammer for årlig takststigning, som er fastlagt i lovgivningen.

I dag er der fire forskellige takstsystemer på Sjælland, Lolland, Falster og Møn med forskellige priser og rabatordninger. Derfor er det svært at gennemskue, hvilken billet der er billigst. Fra 15. januar er der kun ét takstsystem med en logisk sammenhæng mellem det antal zoner, du rejser i og pris: Jo flere zoner der er fra start til slut, jo højere er prisen. Samtidig vil rejsekort altid være billigere end enkeltbillet.

Nej. Takstreformen er provenuneutral, så DSB, Metroselskabet og Movia tjener ikke på reformen.

I dag er der tre forskellige takstområder på Sjælland med forskellige priser og rabatordninger. Det har derfor været vanskeligt at gennemskue, hvilken billet, der var billigst. Fremover bliver der en logisk sammenhæng mellem rejsens længde og pris. Jo længere rejse, jo højere pris. Samtidig vil rejsekort altid være billigere end en enkeltbillet.

Alt dette kan betyde at du fremadrette skal have en anden billet end du har i dag. Se hvilken billet du skal have fremadrettet her.

For rejser på 2 – 8 zoner kommer der praktisk taget ingen ændringer.
Men det bliver dyrere at rejse langt i hovedstadsområdet: Mange passagerer i hovedstadsområdet har haft fordel af alle zonerskort og -billetter, hvor man maksimalt betaler for 9 zoner – uanset, hvor mange zoner, man rejste.
Den fordel kan ikke opretholdes, når taksterne harmoniseres. Ellers ville du kunne rejse de 28 zoner fra Helsingør til Nakskov for 9 zoners pris. Ca. 8% af ordinære rejser i hovedstadsområdet foretages i dag som allezonersrejser.

Læs mere om ændringer i Hovedstadsområdet her

I Vestsjælland afskaffes alle-zoners-princippet. Men kun 5 %. af rejserne i området foretages i dag på alle-zoners rejser.
Den væsentligste ændring her er, at priserne på de korte rejsekortrejser på to og tre zoner stiger mellem knap en til to kr. pr. rejse. Til gengæld falder prisen på rejsekortrejser på fem-ni zoner med mellem 75 ører og 3,75 kr.

Læs mere om ændringer i Vestsjælland her

I Sydsjælland og på Lolland, Falster og Møn kommer der flest ændringer. Her er zonerne i dag store og prisen pr. zone er også højere end på resten af Sjælland. Fremover bliver zonerne mindre og får samme størrelse som i Vestsjælland. Og antallet af zoner stiger fra 52 til 63 zoner.
Knap to tredjedel af rejserne på Sydsjælland vil opleve prisfald eller prisstigninger på højst 5 %. En tredjedel af alle rejser vil opleve prisstigninger på mere end 5 %.

I Sydsjælland indføres pendlerkort og pensionistkort ligesom det, der i dag gælder i hovedstadsområdet og Vestsjælland.
Mængderabatten på rejsekort afskaffes til fordel for en fast høj rabat på alle rejsekortrejser i forhold til enkeltbilletten.

Læs mere om ændringerne i Sydsjælland her.

Taksterne ændres, så rejsekort altid er billigere end enkeltbillet. Det vil ikke længere være muligt at få mængderabat på rejsekort, til gengæld får du 20 % rabat uden for myldretiden på alle rejser.

De fleste pendlere på DSBs takstsæt vil opleve faldende priser i.f.t. i dag.

På enkeltbilletter til lange rejser vil der stå, hvorfra og hvortil billetten gælder eventuelt med en via-angivelse. Står der f.eks. Næstved-Valby kan man rejse enten via Køge eller via Roskilde. Begge rejseveje bevæger sig fremad mod målet i Valby. Der er én vej over Køge, og én over Roskilde, og det vil være naturligt at tage ind over Hovedbanegården, Dybbølsbro eller Ny Ellebjerg – afhængigt af hvor i Valby, man skal hen. Ved køb skal man derfor vælge hvilken vej man ønsker at rejse (i eksemplet vælge om det er via Køge eller Roskilde), og via-punkter vil fremgå af billetten.

Når man bestiller et pendlerkort til lange rejser tages der udgangspunkt i de mest naturlige rejseveje. For kunden i det ovenfornævnte eksempel vil pendlerkortet gælde til rejser både via Køge og Roskilde. Ved køb får man klar besked om, hvilke zoner, man kan rejse i. 

Gyldighedszoner for de mest naturlige rejseveje vil fremgå ved bestilling af pendlerkort via internettet, og vil kunne ses ved opslag på dinoffentligetransport.dk.

De naturlige rejseveje baseres på opslag på Rejseplanen og på en faglig vurdering fra Trafikvirksomhedernes side.

DOT Mobilperiodekort app kommer med en omfattende ny release samtidig med Takst Sjælland 15. januar 2017.

Læs mere om det og hvilke operativsystemer der understøttes

Ja, det er muligt frem til og med 14. januar at købe periodekort af en varighed på indtil 180 dage, der er gyldigt efter Takst Sjælland træder i kraft.

Det betyder, at det er muligt at købe et allezonerskort, der er gyldigt helt indtil sommer.

Fra 1. juni bliver det muligt at få lagt periodekort ind på dit almindelige rejsekort. D.v.s. rejsekort og periodekort kommer på samme kort. Det betyder, at man altid har gyldig billet, og man betaler ikke for de zoner, man allerede har betalt på sit periodekort. Til gengæld vil det være nødvendigt at checke ind og ud på alle rejser, og det er ikke muligt at tage ekstra passagerer, cykler eller hunde med på det kombinerede kort (ligesom det ikke er muligt at tage ekstra passagerer o.lign. med på et almindeligt periodekort).

Det er både en naturlig rejserute at rejse med Kystbanen og over Hillerød, hvis man skal fra Helsingør til København. På kortet kan det ses, hvilke zoner, pendlerkort fra Helsingør til København er gyldigt til.

En tur fra Hvalsø (zone 29) til København (zone 1) kan kun gå via Roskilde, som vist på kortet. 

Det vil være en for stor omvej at tage via eksempelvis Køge. Så det er ikke en naturlig rejsevej.

Af hensyn til gyldighedsområdet og prisen er alle relationer lagt ind i det fælles prissystem, og det er ikke muligt at tilvælge ekstra zoner. Men der kan være situationer, hvor man har brug for flere gyldighedszoner, end der er på kortet. Et eksempel kunne være, at en kunde i Køge har skiftende arbejdssted og arbejder i både Klampenborg og i lufthavnen. I så tilfælde kan kunden købe ét periodekort fra Køge til Klampenborg, jf. billedet nedenfor, og et særskilt tozoners periodekort med zone 3 og 4 til at dække rejserne til lufthavnen.

Men periodekort kan kun betale sig for daglige rejsende. Så det vil for de fleste være billigere at alene at købe periodekort på en strækning, man bruger mest, og så købe tillægsbillet til de zoner, der mangler. Når kombikortet kommer 1. juni, vil dette blive meget enkelt, for så kan man have det hele på ét kort.

Som udgangspunkt fastlægges prisen for en pendlerkort til lange rejser ud fra fugleflugtafstanden målt i zoner svarende til prisen for rejser på rejsekort. På et rejsekort fastlægges prisen, når man tjekker ud – på et pendlerkort fortæller man det så at sige, inden man rejser.

Mellem Holbæk og Ballerup er fugleflugtsafstanden 9 zoner. Men da flere af de naturlige rejseveje går via København, skal der betales for fugleflugtsafstand for 11 zoner, svarende til afstanden fra Holbæk til zone 1/2.

I modsat fald ville pendlere fra Holbæk til København med økonomisk fordel kunne købe et kort til Ballerup. Det er uigennemskuelig for kunderne og i modstrid med principperne i Takst Sjælland, hvis prisen var lavere for den lange rejse end for den kortere rejse.

I nogle tilfælde kan kunder derfor komme til at betale for en omvej, som de sjældent benytter.

Sammenligner man nuværende priser for pendlerkort og de kommende priser for pendlerkort, er der ikke tale om prisstigninger af betydning – faktisk får mange det billigere end i dag.

Trafikvirksomhederne bag Takst Sjælland har lagt vægt på, at priserne er så gennemskuelige og logiske som muligt.

Gyldighedsområdet for et pendlerkort indeholder de mest naturlige rejseveje fra A til B. Selvom prisen er den samme, er der fx flere naturlige rejseveje fra Borup til København end der er fra Viby Sjælland til København – og derfor er gyldighedsområdet for førstnævnte pendlerkort større.

Kontrolpersonalet har mulighed for at slå det præcise gyldighedsområde for alle lange periodekort op. Du kan selv tjekke dit gyldighedsområde her

I første omgang harmoniseres pensionistprodukterne ikke, udover at der indføres et pensionistperiodekort i Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. Det skyldes, at vi ikke har tilstrækkelig viden til at fastlægge, hvordan et harmoniseret pensionistprodukt bedst udformes. Derfor vil trafikselskaberne gennemføre de nødvendige analyser af rejsemønstre og behov med henblik på at harmonisere priserne for pensionister. Det kommer tidligst til at træde i kraft i løbet af 2018.

Der er dog nogle ændringer for pensionister fra 15. januar:

I Sydsjælland, Lolland, Fakster og Møn indføres som nævnt pensionistperiodekort, som pensionister hidtil har kunnet købe i Hovedstadsområdet og i Vestsjælland.

Den særlige pensionistrabat på rejsekort afskaffes. Til gengæld får pensionister samme rabat på rejsekortrejser i forhold til enkeltbilletter, som alle andre rejsende i den kollektive transport. Rabatten i forhold til enkeltbilletten udgør 25-40 %. Herudover vil pensionister fortsat kunne købe billetter med 25 %. pensionistrabat på enkeltbilletrejser (fra 4 zoner), mens billigdagene, hvor pensionister får 50 %. rabat på enkeltbilletter på rejser på tværs af takstområder, bortfalder.

Nej, det er ikke muligt. Et pensionistkort kan købes til enten zone 1-99 (Hovedstadsområdet), zone 101-199 (Vestsjælland) eller zone 201-299 (Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn). Hvis du rejser meget i flere områder, kan du købe et pensionistkort til den zonegruppe du rejser hyppigst i og billet eller rejsekort til at supplere med. Alternativt må du købe et pensionistkort til begge områder.

Ja. Mobilklippekortet fortsætter som nu i hovedstadsområdet, og fra slutningen af februar kan man også købe det i Sydsjælland og Vestsjælland.

Nej. Der kommer ingen generel prisstigning den tredje søndag i januar 2017. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meldt ud med en takststigning på 0 pct. Det betyder, at priserne ikke sættes op til januar 2017 ved den årlige generelle regulering af priserne i kollektiv transport.

De ændringer, der kommer 15. januar 2017 er alle en konsekvens af harmoniseringen af priserne som følge af Takst Sjælland.